اوقات شرعی شهرستان
ایران / ���������� / ���������� ������

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان