اوقات شرعی شهرستان
ایران / ���������� / ����������������

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان