اوقات شرعی شهرستان
ایران / ������������ ���������� / �������� �� ������������

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان