اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / لنگرود

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اطاقور كومله لنگرود مركزي
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان