اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / فومن

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
سردارجنگل فومن
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان