اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / طوالش

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اسالم حويق كرگان رود هشتپر
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان