اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / شفت

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
احمدسرگوراب شفت
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان