اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / رضوانشهر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
پره سر رضوانشهر
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان