اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / املش

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
املش رانكوه
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان