اوقات شرعی استان
ایران / چهارمحال وبختياري

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اردل بروجن شهركرد فارسان كوهرنگ كيار لردگان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان