اوقات شرعی استان
ایران / يزد

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
ابركوه اردكان بافق بهاباد تفت خاتم صدوق طبس مهريز ميبد يزد
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان