اوقات شرعی شهرستان
ایران / لرستان / پلدختر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
پلدختر معمولان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان