اوقات شرعی شهرستان
ایران / لرستان / كوهدشت

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
درب گنبد رومشكان طرهان كوناني كوهدشت
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان