اوقات شرعی شهرستان
ایران / لرستان / خرم آباد

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
پاپي چغلوندي زاغه خرم آباد
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان