اوقات شرعی شهرستان
ایران / لرستان / بروجرد

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اشترينان بروجرد
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان