اوقات شرعی شهرستان
ایران / لرستان / ازنا

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
ازنا جاپلق
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان