اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / مريوان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
سرشيو مركزي مريوان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان