اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / كامياران

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
كامياران موچش
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان