اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / قروه

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
چهاردولي سريش آباد قروه مركزي
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان