اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / سنندج

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
سنندج كلاترزان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان