اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / سقز

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
زيويه سقز
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان