اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / سروآباد

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
سروآباد
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان