اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / ديواندره

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
ديواندره كرفتو
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان