اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / دهگلان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
بلبان آباد دهگلان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان