اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / بيجار

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
بيجار چنگ الماس كراني
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان