اوقات شرعی شهرستان
ایران / كردستان / بانه

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
آرمرده بانه نمه شير ننور
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان