اوقات شرعی استان
ایران / قم

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
قم
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان