اوقات شرعی استان
ایران / قزوين

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
آبيك البرز بوئين زهرا تاكستان قزوين
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان