اوقات شرعی استان
ایران / سمنان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
دامغان سمنان شاهرود گرمسار مهدي شهر
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان