اوقات شرعی استان
ایران / زنجان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
ابهر ايجرود خدابنده خرمدره زنجان طارم ماه نشان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان