اوقات شرعی استان
ایران / خراسان شمالي

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اسفراين بجنورد جاجرم شيروان فاروج گرمه مانه و سملقان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان