اوقات شرعی استان
ایران / خراسان جنوبي

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
بشرويه بيرجند درميان سرايان سربيشه فردوس قائنات نهبندان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان