اوقات شرعی استان
ایران / بوشهر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتي دير ديلم كنگان گناوه
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان