اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / ورزقان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
خاروانا ورزقان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان