اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / هشترود

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
نظركهريزي هشترود
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان