اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / هريس

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
خواجه مركزي هريس
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان