اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / ميانه

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
تركمانچاي كاغذ كنان كندوان ميانه
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان