اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / مراغه

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
سراجو مراغه
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان