اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / كليبر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
آبش احمد كليبر
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان