اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / عجب شير

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
عجب شير
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان