اوقات شرعی بخش
ایران / آذربايجان شرقي / شبستر / تسوج

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
تسوج
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان