اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / شبستر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
تسوج شبستر صوفيان مركزي
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان