اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / بستان آباد

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
بستان آباد تيكمه داش
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان