اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / آذرشهر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
آذرشهر گوگان ممقان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان